Przejdź do treści

Regulamin

Regulamin Serwisu https://phuautomix.pl/

  1. Postanowienia Ogólne

1.1 Serwis działa pod adresem https://phuautomix.pl/ i jest prowadzony przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „AUTOMIX” Marzena Wójcik z siedzibą w Sędziszów Małopolski, ul. Działkowa, nr 6, 39-120, NIP: 8181058012, REGON: 690478187

1.2 Regulamin określa zasady korzystania z serwisu.

1.3 Właścicielem Serwisu i administratorem danych osobowych jest AUTOMIX.

1.4 Korzystając z Serwisu, użytkownik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

  1. Zasady korzystania z serwisu

2.1 Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami i postanowieniami Regulaminu.

2.2 Zabrania się publikacji treści o charakterze obraźliwym, wulgarnym, niezgodnym z prawem, naruszającym prawa osób trzecich.

  1. Prawa i obowiązki Administratora

3.1 Administrator ma prawo do zmiany Regulaminu.

3.2 Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia działania Serwisu z powodu konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu, aktualizacji oprogramowania, itp.

3.3 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania użytkowników.

  1. Ochrona danych osobowych

4.1 Administratorem danych osobowych jest Firma AUTOMIX.

4.2 Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO.

4.3 Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności.

  1. Postanowienia końcowe

5.1 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

5.2 Wszelkie spory wynikające z korzystania z Serwisu rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Administratora.